Splošna pravila in pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradnih iger na spletni strani regica.si.

Prosimo, da si ta pravila in pogoje preberete pred sodelovanjem v nagradni igri.

regica.si

Organizator

Mikona d.o.o., Predilniška cesta 14, 4290 Tržič (v nadaljevanju organizator), prireja nagradne igre, namenjene vsem obiskovalcem spletne strani regica.si.

regica.si

Nagrade

Izmed vseh, ki bodo na spletni strani regica.si sodelovali v nagradni igri, bomo izžrebali v naprej določeno število nagrajencev, ki bodo prejeli v naprej določene nagrade, določene vrednosti.

regica.si

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko v navedenem obdobju sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki so obiskovalci spletne strani regica.si. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja in se strinja z objavo svojega imena in naslova, v primeru, da bo izžreban.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

regica.si

Žrebanje in prevzem nagrade

Nagrade bodo izžrebane ob odsotnosti javnosti. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni pisno po pošati ali po elektronski pošti.

Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 13/2011 – UPB7 ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 13/2011 – UPB4) mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati podjetju Mikona d.o.o. svojo davčno številko in osebne podatke.

Sodelujoči v Nagradni igri soglašajo z objavo njihovega imena na spletnih straneh, ki jih upravlja organizator ter v njihovih e-izdajah, v primeru, če prejmejo nagrado. Prejemnik nagrade ne more biti pravna oseba. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko ter druge podatke potrebne za izplačilo nagrade. Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za posamezno leto.

regica.si

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, datum rojstva, davčne številke, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, in druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 s spremembami) v podatkovni bazi Mikona d.o.o. za obveščanje nagrajencev o nagradi, ter za pošiljanje oglaševalskega, marketinškega in promocijskega materiala ter v oglaševalske namene, s čimer sodelujoči izrecno soglaša ko pristaja na pravila in pogoje nagradne igre.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se mu na posredovani elektronski naslov pošiljajo reklamna sporočila izključno podjetja Mikona d.o.o. Ta bodo posredovana približno šestkrat letno.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

regica.si

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 regica.si

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani regica.si. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.